Regulamin

Regulamin oraz zasady płatności i wysyłki.

Szanowni Klienci!

Jest nam niezmiernie miło, że są Państwo zainteresowani zakupem dystrybuowanego przez GP Soft s.c.

programu do małej księgowości pn. „FAKTURY 365”. Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych zasad

dotyczących dokonywania transakcji oraz warunków dostępu obowiązujących w naszym systemie.

§ 1 Definicje

Dystrybutor – GP Soft s.c, ul. Piaski nad Rzeką 3 lok. 209  , 25-559 Kielce pod nr NIP  9591950731, REGON:260657715 ,. Dystrybutor jest jednocześnie administratorem danych. Program – program komputerowy do małej księgowości „Faktury 365” zawierający program do wystawiania

Klient – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupiła

licencje do programu zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Program GP Soft s.c. oferowany jest jako produkt typu “wypróbuj i kup”.

2. Aby poznać dokładnie funkcje i możliwości programu, można pobrać nieodpłatnie oprogramowanie i

bez ograniczeń użytkować (testować) przez 30dni. Po upływie tego okresu, należy nabyć licencję lub

trwale usunąć oprogramowanie z pamięci (dysku) komputera.

3. Klient może nabyć licencje do Programu poprzez złożenie zamówienia. Złożone i przyjęte zamówienia

zostaną zrealizowane po cenach podanych w potwierdzeniu (fakturze pro forma).

4. Wszystkie wyliczone ceny końcowe brutto (do zapłaty) zawierają 23% VAT ( podatku od towarów

i usług). Ceny netto nie zawierają 23% VATU. W przypadku zakupu licencji na oprogramowanie

obowiązuje ustawowa stawka 23%.

5. Do korzystania z zakupionego programu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających

na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz prawidłowo

skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW

(zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych,

Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 17.0, Google Chrome 23.0 lub ich nowszych wersji ). – to

możecie dodać wg uznania.

6. Dystrybutorowi przysługują wszelkie prawa do Programu Faktury 365, a w szczególności prawa

autorskie, majątkowe oraz prawa do znaków towarowych, firmowych i patentowych. Program

chroniony jest polskim prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Naruszenie

go podlega odpowiedzialności cywilnej, karnej jak również jest jednoznaczne z utratą licencji.

7. Dystrybutor zapewnia, że Program stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie jest obciążony prawami

ani roszczeniami osób trzecich. Zawarcie i wykonanie przez Dystrybutora niniejszej umowy nie

wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

§ 3 Postanowienia Szczegółowe

1. Umowa sprzedaży programu dotyczy wyłącznie udzielenia licencji na okres dwóch lat

na używanie programu oraz prawa do aktualizacji. Potwierdzeniem nabycia licencji jest faktura.

2. Oprogramowanie zostaje aktywowane za pomocą klucza rejestracyjnego w postaci ciągu znaków

alfanumerycznych lub klucza w formie pliku.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania niezgodnie z umową i/lub

z prawem. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za błędnie określoną w zamówieniu liczbę.

§ 4 Polityka Prywatności

1. Dane, których podanie jest niezbędne podczas rejestracji:

- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oraz adres zameldowania, niezbędne do wystawienia

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwa,

adres siedziby i NIP, niezbędne do wystawienia faktury VAT;

- adres email konieczny do przesłania hasła dostępu;

2. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem imienia, nazwiska oraz „adresu ip” z którego

nawiązano połączenie, które zostaną przekazane spółce PayU S.A. prowadzącej serwis platnosci.pl w

celu przeprowadzenia transakcji (§ 3). Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych do

komunikacji z klientem w kwestiach dotyczących zakupionej usługi.

3. Udostępniając w/w dane osobowe Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu

realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych

w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający

dostęp do nich osób trzecich.

4. Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania.

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Formularz zamówienia wypełnia się przez podanie prawidłowych danych osobowych niezbędnych

do realizacji umowy i wystawienia faktury VAT oraz funkcjonującego adresu email. Płatności są

obsługiwane przez firmę PayU S.A przy wykorzystaniu portalu platnosci.pl.

2. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wystawieniem faktury, jeśli Klient poda

nieprawidłowe dane, o których mowa w §4.

3. Zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści.

a. Zapoznałam/łem się z treścią niniejszego Regulaminu.

b. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób

c. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

d.Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,

e.Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,

f. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane

opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora w zakresie

niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym

opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych klienta przez Administratora w

celach marketingowych i statystycznych.

korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o

utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji

handlowych Serwisu i jego kontrahentów. – to według uznania

§ 6 Realizacja Zamówienia

1. Wszystkie dane niezbędne do skorzystania z produktu, są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu

2. Na podany adres email wysyłane są link aktywujący konto wraz z kluczem, niezbędne do skorzystania

z produktu. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przypadku podania błędnych danych.

§ 7 Akceptowane formy Płatności

1. Akceptowaną formą płatności jest przelew zwykły na rachunek bankowy Dystybutora w

mBank.:  55 1140 2004 0000 3702 7459 7688 , lub płatność elektroniczna w systemie płatnosci.pl.

2. Po złożeniu zamówienia klient zostaje automatycznie przekierowany na strony serwisu platnosci.pl,

gdzie może dokonać wyboru preferowanej przez niego formy płatności.

§ 8 Faktury Vat

Do każdego zakupionego programu Dystrybutor dołącza fakturę VAT. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do

przesyłania faktur Klientowi w formie elektronicznej.

§ 9 Reklamacje i Zwroty.

Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane po zgłoszeniu na adres email: piotr@gpsoft.pl zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej będą rozstrzygane polubownie. W przypadku niemożliwości

rozwiązania sporu tą drogą – wybór Sądu należy do Klienta i może być dokonany według właściwości ogólnej

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie

internetowej www.faktury365.net. Jednocześnie na stronie internetowej www.faktury365.net zostanie

zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.

Pobierz nasz program do faktur

Przekonaj się jak działa najlepszy program na rynku!