VAT-12 dla taksówkarzy

taxi2

Już od prawie roku (od 1 kwietnia 2013 r.) obowiązuje w Polsce nowy wzór deklaracji VAT-12. Jest to skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu. Ryczałtem nazywamy należną kwotę pieniężną w wysokości ustalonej z góry, czyli bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji, a ryczałt podatkowy to uproszczona metoda naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru podatku. Wybór ryczałtu przez taksówkarzy oznacza obniżenie standardowej stawki 23% VAT do stawki ryczałtowej 4%.

Wybór formy ryczałtu powoduje konieczność rozliczania się w tej formie przez co najmniej 12 miesięcy. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu (aktualizacja VAT-R).

Deklarację VAT-12 składa podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, który wybrał opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu.

Deklaracja ta jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. Warto pamiętać, że wybranie opodatkowania w postaci ryczałtu pozbawia podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów.

Formularz VAT-12 to jednostronicowy druk, składający się z części od A do F. Przed przystąpieniem do wypełniania kolejnych części, należy w lewym górnym rogu wpisać swój NIP, a pod tytułem deklaracji – miesiąc i rok, za który deklaracja jest składana.

Część oznaczona literą A jest miejscem, gdzie podatnik VAT określa, do którego urzędu skarbowego składa deklarację i jaki jest cel złożenia przez niego formularza deklaracji VAT-12 – chodzi o to, czy podatnik składa deklarację VAT-12 czy też korektę tej deklaracji.

W części B zatytułowanej „Dane Podatnika” należy podać swoje dane personalne i adresowe. W pozycji nr 8 należy zaznaczyć kwadrat, który odpowiada podatnikowi, w zależności czy jest on osobą fizyczną czy prawną. W pozycji 9, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, wpisuje swoje imię i nazwisko, a także numer PESEL. Jeżeli natomiast podatnik to osoba prawna, należy wpisać pełną nazwę przedsiębiorstwa, organizacji itp., a także numer REGON. Dalej, nadal w części B, podatnik musi wpisać dane adresowe – tutaj, znów w zależności, czy jest osobą prawną czy osobą fizyczną, wpisuje dane adresowe siedziby (osoba prawna), bądź adres zamieszkania (osoba fizyczna).

Część C dotyczy świadczenia usług taksówek osobowych. W pozycji 20 podatnik VAT wykazuje wartość świadczonych usług oraz kwotę zryczałtowanego podatku. W pozycji 21 zaś podatnik wykazuje podatek należny. Wszystkie kwoty podatnik powinien wyrazić w polskiej walucie oraz w formie pełnej, czyli bez dodawania groszy.

W części D podatnik oblicza wysokość zobowiązania podatkowego. W pozycji 22 należy wykazać kwotę przeznaczoną na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym. Trzeba jednak pamiętać, iż kwota wykazana w pozycji 22 nie może być większa, aniżeli kwota z pozycji 21. W pozycji 23 natomiast podatnik wykazuje kwotę podatku, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Aby obliczyć tę kwotę, trzeba od kwoty z pozycji 21 odjąć kwotę z pozycji 22.

Część E jest ostatnią, którą wypełnia podatnik VAT. Część ta stanowi oświadczenie podatnika bądź też osoby reprezentującej podatnika, że podane dane są zgodne z rzeczywistością. Należy wpisać tu w wyznaczonych polach swoje imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu oraz datę i podpis. Ostatnia część to część F, która jest poświęcona adnotacjom urzędowym.