Faktura zaliczkowa końcowa

Dokument dostawy towaru lub wykonania usługi, na którym zamieszczona została wartość całego
zamówienia oraz rozliczone kwoty zaliczek, jest fakturą zaliczkową. Kwotą do zapłaty jest tylko
pozostała  należność,  a faktura  zaliczkowa  wystawiana  jest  w  przypadku  gdy suma  zaliczek  nie
pokrywa się z finalną wartością sprzedaży.
Faktury zaliczkowe są tak naprawdę dokumentem dokonanej przez nabywcę przedpłaty, na poczet
dostawy towarów lub wykonania usługi w najbliższej przyszłości. Faktura końcowa wystawiana
jest dla podsumowania wszystkich wpłacanych kwot i podsumowuje całą transakcję. Oczywiście
faktura taka nie jest wystawiana jeśli kwoty zaliczek w 100% pokryły należność transakcji.
Aby  faktura  mogła  być  uznana  za  właściwą  fakturę  zaliczkową  końcową  powinna  zawierać
odpowiednie  elementy,  w  tym  informacje  odnoście  zaliczek  i  kwoty,  jak  została  jeszcze  do
zapłacenia.  Zawiera  on  kolejno:  kwotę  transakcji,  kwoty  wpłacany  zaliczek,  numery  faktur
będących dokumentami wpłacanych zaliczek oraz kwoty pozostałe do uregulowania. Ważna jest
także rozliczenie podatku VAT – obowiązek jego opłacenia powstaje już w momencie wręczenia
zaliczki a nie wręczenie samej faktury. Rozliczana jest ta część VAT­u, która rozliczona wcześniej
nie została.
Nie warto faktur zaliczkowych i końcowych wystawiać w programach, które po prostu się do tego
nie  nadają.  Najczęściej  popełnianym  błędem  jest  komponowanie  takich  arkuszy  w  popularnym
programie  Excel.  To  świetny  program,  ale  w  przypadku  faktur  zaliczkowych  po  prostu  nie
znajduje zastosowania, szczególnie, że bardzo łatwo jest się pomylić. Bardzo ważne jest obniżenie
kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku na fakturze końcowej o wartość jaka został
wcześniej  ujęta,  przy  fakturach  zaliczkowych.  Ograniczeniami,  jakie  pojawiają  się  przy
stosowaniu  programu Excel są między innymi  brak  automatycznego wiązania  arkusza faktury  z
odpowiednim  programem  księgowym  i  brak  przydzielania  odpowiedniego  numeru  fakturze.
Program  do  faktur  będzie  znacznie  lepszym  rozwiązaniem,  ponadto  regularnie  aktualizowany
będzie za  nas  pamiętał  o  najnowszych  zmianach  i  nowelizacjach  w  przepisach  prawa
podatkowego.