Odliczanie składki zdrowotnej małżonka w firmie

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się nad tym, czy jest możliwe odliczenie ubezpieczenia zdrowotnego małżonka od podatku płaconego przez firmę. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, żadnych przeciwwskazań bowiem nie ma – wystarczy wiedzieć tylko jak do tego się zabrać.

W jaki sposób odliczać składki zdrowotne?

Jak zapewne już Państwo wiecie przedsiębiorcom prowadzącym własną firmę przysługuje prawo odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o czym mówi przepis art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składka ta jest odprowadzana w wysokości 9% względem podstawy wymiaru, jednak do odliczenia pozostaje tylko 7,75% podstawy, natomiast reszta, czyli 1,25% nie może już stanowić kosztu uzyskania przychodu. Oczywiście, aby móc odliczyć składkę powinniśmy ją najpierw opłacić. W przypadku jej nieuiszczenia nie ma mowy o odliczaniu.

Jednocześnie przedsiębiorcy nie potrącają składek od podatku poniesionych na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników zakładu lub zleceniobiorców. Dlaczego tak się dzieje? To proste, pracodawca jest bowiem rozumiany jako pośrednik w przekazywaniu składek, pobieranych z wynagrodzenia pracownika i wpłacanych następnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co ze składką zdrowotną dla małżonka?

W myśl art. 85 ust. 14 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osobę współpracującą z przedsiębiorca zajmującym się pozarolniczą działalnością gospodarczą, to właśnie on powinien obliczyć składkę oraz opłacić ją z własnych środków. Jednocześnie odlicza od podatku składkę przeznaczoną na ubezpieczenie zdrowotne.

Kogo zatem należy rozumieć jako osobę współpracującą? Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako osoby współpracujące z osobą zajmującą się pozarolniczą działalność gospodarczą uznajemy małżonków, własne dzieci (także te drugiego małżonka oraz przysposobione), rodziców oraz macochę i ojczyma (w tej kategorii zawierają się także osoby przysposabiające). Jest jednak jeden warunek, aby faktycznie stan taki zaistniał: musimy z tą osobą pozostawać w jednym gospodarstwie domowym a ona winna z nami współpracować przy jego prowadzeniu. Należy jeszcze pamiętać o tym, że w przypadku gdy przedsiębiorca opłaca tzw. Mały ZUS (składki preferencyjne) winny jest ponosić wysokość składek w ich pełnej wysokości. Dzieje się tak ponieważ żadne preferencje dla osób uznanych za współpracujące nie zostały zapisane w ustawie.