Faktura VAT RR

Dokumentem potwierdzającym, iż nabyto produkty rolne, gdzie nabywcą był podatnik VAT a dostawcą rolnik objęty ryczałtem (zwolniony od podatku od towarów i usług) jest faktura VAT RR. Dokument ten zostaje wydany w dwóch egzemplarzach – oryginał trafia do dostawcy natomiast kopię otrzymuje nabywca. Ten typ faktury powinien zawierać charakterystyczne elementy, takie jak dane dostawcy oraz nabywcy, informacje o produktach rolnych, które były przedmiotem transakcji. Niezbędna jest także stawka zryczałtowanego zwrotu podatku oraz oświadczenie dostawcy, osobiście przez niego podpisane. Dostawcą jest rolnik ryczałtowy, który świadczy usługi rolne oraz dostarcza produkty rolne z własnej działalności, korzysta ze zwolnienia VAT. Nie musi on także prowadzić ksiąg rachunkowych. W praktyce przekłada się to na to, że każdy zakup u dostawcy będącego rolnikiem wymaga wydania faktury VAT.
Faktura VAT RR zbudowana jest z charakterystycznych elementów, musi być także ona zatytułowana jako “Faktura VAT RR”. Wśród danych, jakie zawierają tego typu dokumenty wymienić należy kolejno: numer faktury, dane osobowe dostawców oraz nabywców, numery NIP lub PESEL tychże, numery dowodu osobistego dostawcy (w tym datę wydania oraz nazwę organu dla osób fizycznych), datę zakupu produktów, datę kiedy faktura została wystawiona, nazwy produktów oraz ich ilość (może być nią również jednostka miary), ceny bez oraz wraz z ryczałtem i wreszcie wyrażony w cyfrach koszt nabycia. Faktura VAT RR winna być opatrzona także podpisami nabywcy oraz dostawcy. Niezbędna jest także treść oświadczenia dostawcy w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowanym zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.
Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku kształtuje się ona na dzień dzisiejszy na 6,5%. Jest ona efektem zmiany jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia bieżącego, 2014 roku. W roku ubiegłym wynosiła ona 7%, natomiast jej wysokość w roku przyszłym może się jeszcze zmienić.
Faktura VAT RR może zostać skorygowana fakturami korygującymi. Dokonuje tego nabywca towaru, wystawiana jest natomiast w szczególnych przypadkach takich jak otrzymanie rabatu, zwiększenie ceny po wystawieniu pierwszej faktury, zwrot towarów sprzedawcy oraz stwierdzenie pomyłki w cenie, kwocie, stawce itp.