Faktura marża i zasady jej wystawiania

technology_700x300

Każdy przedsiębiorca choć raz spotkał się z fakturą marża, która jest uproszczoną procedurą opodatkowania sprzedaży VAT. Sprzedawcy korzystający z takiej właśnie formy odprowadzają VAT tylko od pobranej prowizji (marża) a nie jak w pozostałych przypadkach, od całej kwoty sprzedaży. Czy jednak każdy może z marży korzystać?

Czego dotyczy VAT marża?

Marża z definicji oznacza różnicę między kwotą całkowitą, należna do zapłacenia od nabycia towaru lub usługi, a kwotą nabycia danej usługi albo towaru. Do prawidłowego wyliczenia marży potrzebna jest cena sprzedaży klientowi minus pierwotna cena nabycia, następnie od różnicy tej odliczany jest podatek VAT. Dzięki temu wyliczana jest marża netto oraz VAT do zapłaty w związku z transakcją.

Nie wszystkie rodzaje działalności uprawnione są do stosowania faktury VAT marża. Wśród możliwych czynności jest handel towarami używanymi, antykami, dziełami sztuki oraz sprzedaż usług o charakterze turystycznym. Zakres obejmuje zatem właścicieli komisów z używanym sprzętem elektronicznym, sprzedaż używanych samochodów, właścicieli antykwariatów oraz biura podróży.

Właściwie zgłoszenie o rozpoczęciu procedury VAT marża zgłaszać mają obowiązek tylko handlarze dzieł sztuki. Zgłoszenie musi zostać złożone do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zanim jeszcze zostanie dokonana pierwsza sprzedaż. Zgłoszenia składane są w formie pisemnej i upływają po dwóch latach, dlatego właśnie w tym czasie należałoby pojawić się w urzędzie, celem jego odnowienia. Przedsiębiorcy prowadzący pozostałe, wymienione wcześniej rodzaje działalności nie muszą zgłaszać tego do urzędu. Odpowiednia informacja musi być tylko zawarta w deklaracjach miesięcznych VAT-7 lub kwartalnych VAT-7K, w polu z informacjami dodatkowymi.

Rozliczanie się według procedury VAT marża jest całkowicie dobrowolne, i zależne tylko i wyłącznie od woli przedsiębiorcy. Jeśli zechce może się także rozliczać na zasadach ogólnych. Jeśli jednak wybierze obydwa sposoby ważne jest, aby ewidencja prowadzona była dla każdej procedury z osobna.

Jeśli chodzi o sam wygląd faktury VAT marża nie różni się ona zbytnio od zwykłej faktury. Istotnym szczegółem jest to, że faktura marża zawiera dopisek taki jak procedura marży dla: towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków oraz biur podróży. Dopisek zatem dotyczy charakteru prowadzonej działalności. Drugą różnicą i zarazem punktem charakterystycznym faktury marża jest brak wyszczególnionej kwoty VAT. Zawiera tylko jedną liczbę, a mianowicie kwotę należną ogółem – informacji o VAT jednak tutaj nie odnajdziemy.

Obliczanie VAT od marży

Co prawda kwota marży nie figuruje na dokumencie faktury, ale ona właśnie stanowi podstawę opodatkowania. Od tej właśnie podstawy obliczany jest VAT. Przy obliczeniach tych należy pamiętać, że różnica pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży, o której wspominaliśmy wcześniej, to kwota brutto, nie mylmy jej bynajmniej z netto! VAT zapłacony w procedurze marża jest niższy niż w przypadku, gdyby był naliczany standardowo.

Oczywiście faktura marża ma także swoje dodatnie jak i ujemne strony. Na przykład VAT od sprzętu zakupionego na fakturę marża nie mamy już możliwości odliczać. Sprzęt taki nie może być także objęty naprawą gwarancyjną , co jest akurat dużym minusem. Przedsiębiorcy mają także obowiązek rejestrowania w kasie fiskalnej sprzedaży w systemie marżowym. Wyjątkiem od tego obowiązku są przysługujące zwolnienia.