Nowe zasady rozliczania VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza istotne zmiany dotyczące ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Zmiany, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., dotyczą także szczególnych przypadków, w tym zasad ustalania obowiązku podatkowego w zakresie usług budowlanych i montażowych. Zgodnie z nowymi zasadami ogólnymi obowiązek podatkowy będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Należy jednak pamiętać, że dla określonych rodzajów świadczeń przewidziano szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego. Do takich świadczeń należą usługi budowlane oraz budowlano-montażowe. Do końca 2013 r. nie miała znaczenia data wystawienia faktury – obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych lub budowlano-remontowych powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Od 1 stycznia 2014 r. w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury. Podatnicy świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe powinni zwrócić uwagę, iż faktura winna być wystawiona nie później niż 30. dnia od wykonania takiej usługi. W sytuacji, kiedy wykonujący powyższe usługi nie wystawi faktury lub wystawi ją ze znacznym opóźnieniem, obowiązek wykazania podatku VAT należnego powstanie 30. dnia od dnia wykonania usługi, przy czym nie ma znaczenia fakt otrzymania przez świadczącego usługę należności. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2013 r., jeśli przedsiębiorca nie otrzymał za świadczone usługi budowlane lub budowlano-montażowe zapłaty w terminie, mógł przesunąć termin powstania obowiązku podatkowego na następny miesiąc po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi. Faktura VAT nie była istotna z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego. Obecnie moment powstania obowiązku jest ściśle powiązany z datą wystawienia faktury. Przedsiębiorca świadczący usługi tego typu może wystawić fakturę w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi – możliwe jest przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego na następny miesiąc po wykonaniu usługi. Jednakże wiąże się to z dłuższym terminem oczekiwania na płatność.