Opodatkowanie VAT menadżerów

obowiazek-podatkowy-305x175

Wykonywane przez menadżerów czynności mogą być wyłączone z obłożenia podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy w kontrakcie menadżerskim zawarte zostaną tzw. warunki ograniczające. Warunki te wyłączają odpowiedzialność zleceniobiorcy za szkody wobec osób trzecich.

Istotą podatku od towarów i usług, znanej także jako ustawa o VAT, jest opodatkowanie odpłatnej dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju. Ważne jest także to, aby czynność opodatkowana w ten sposób dokonana została przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem jest tym samym podatnikiem podatku od towarów i usług. Za podatników takich, w myśl ustawy, możemy zatem uważać osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują określoną działalność gospodarczą. Nie ma tutaj znaczenia ani rezultat, ani cele prowadzonej w ten sposób działalności. W interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPP2/443-979/13-2/PR) z dnia 3 lutego bieżącego roku rozpatrzono kwestię obłożenia podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez osobę związaną kontraktem menadżerskim, w której ograniczona została jej odpowiedzialność względem osób trzecich. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (rozumiany jako wnioskodawca) zawiera kontrakt menadżerski, z którego przychody należy w myśl ustawy zakwalifikować jako pochodzące z osobiście wykonywanej działalności. We wspomnianej wcześniej interpretacji wątpliwości dotyczą obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych na podstawie kontraktu, zakwalifikowanych jako pochodzące z działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie. W takim przypadku, konieczne byłoby objęcie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach kontraktu menedżerskiego, jeśli wspomniane wcześniej kryterium miałoby być spełnione.

Działalność gospodarcza, rozumiana przez pryzmat ustawy o VAT, to działalność producencka, handlowa oraz usługodawcy – także poprzez podmioty pozyskujące zasoby naturalne oraz rolników. Jest to także działalność wykonywana przez osoby parające się tzw. wolnymi zawodami. Istotą działalności gospodarczej w takim rozumieniu są czynności, które polegają na osiągnięciu celów zarobkowych poprzez wykorzystywanie towarów albo wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły. W ustawie o VAT, w art. 15 ust. 3 pkt 3 wskazane jest ponadto, że czynności z tytułu których przychody wymieniono w art. 13 pkt od 2 do 9 nie można uznać za działalność samodzielnie wykonywaną, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami, które stosunek prawny pomiędzy zlecającym i wykonującym zlecane czynności co do warunków ich wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego względem osób trzecich.

A zatem, usługi świadczone w ramach kontraktu menedżerskiego nie podlegają podatkowi od towarów i usług, jeśli warunki umowy odnoszą się do wykonywanych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zleceniodawcy względem osób trzecich. Dwa pierwsze warunki dotyczą w sumie każdego odpłatnego stosunku prawnego.

Tak więc wyłączenie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności świadczonych przez menedżera staje się faktem poprzez wypełnienie warunku postawionego w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, którego wypełnieniem jest zapis w kontrakcie, w którym mowa jest o tym, że zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialność względem spółki za szkody jakie wyrządza w trakcie wykonywania kontraktu. Jednocześnie odpowiedzialność za szkody przeniesiona zostaje wobec osób trzecich na spółkę.