Wcześniejsze wystawianie faktur w 2014 roku

umowy-zlecenie-zmiany-w-podatku-305x175

Faktura może być wystawiona w terminie wcześniejszym. Szczegółowe przepisy zawarte zostały w art. 106I ust. 7 ustawy o VAT, gdzie terminem najwcześniejszego wystawienia faktury uznano 30 dni przed dokonaniem dostawy danego towaru lub wykonaniem konkretnej usługi lub przed otrzymaniem, dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub zapłaty w części.

Istnieją wyjątki od tej zasady, określone w ust. 8 artykułu 106i ustawy o VAT. Termin, jaki określony tam został do najwcześniejszego wystawienia faktury to 30 dni przed dokonaniem dostawy danego towaru lub wykonaniem określonej usługi lub 30 dnie przed otrzymaniem, dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub zapłaty w części.

Od tej zasady również istnieją wyjątki, określone w ust. 8, dopuszczające wystawienie faktury przed dniem 30 dla:

  • usług wykonywanych w związku ze świadczeniem, dla których ustala się okresy płatności i rozliczeń następujące po sobie oraz usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok,

  • dostaw towarów, gdzie ustalono okresy płatności oraz rozliczeń następujące po sobie,

  • dostaw i usług, dla których zaliczki nie muszą być fakturowane, nie dotyczy jednak dostaw wewnątrz Wspólnoty Europejskiej, kiedy faktura wystawiana jest nie wcześniej, niż na 30 dni przed wykonaniem jej.

Wystawianie faktur przed powstaniem obowiązku zapłacenia podatku, w przypadku gdy kwoty podane na niej określane są w obcej walucie, zasługuje na szczególne im się przyjrzenie. Sprzedawca winien w takiej sytuacji dokonać przeliczeń kwot wykazanych na fakturze na polską walutę, opierając się o kurs średni danej waluty, ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym wystawienie tejże faktury.

Pamiętajmy też o tym, że wystawienie faktury wcześniej pozwala na przyjęcie jednego kursu waluty obcej dla usług, które zostały zafakturowane zanim te wykonano. Faktura taka nie stanowi jednak podstawy do obniżenia podatku należnego dla nabywcy. Możliwe jest to dopiero w momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, natomiast niemożliwe w terminie otrzymania tej faktury.