Zaległe składki ZUS

Osoby, które w pierwszym kwartale 2013 roku otrzymały decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, powinny pamiętać o należnościach niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, iż wkrótce upłynie 12-miesięczny termin ich opłacenia.

Ci, którzy otrzymali decyzję określająca warunki umorzenia należności, a nie są w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu, mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Nie dotyczy to składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek.

Należy jednak podkreślić, że umowa dotycząca rozłożenia należności na raty musi zostać podpisana przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. Tylko podpisanie umowy – a nie złożenie wniosku – w tym terminie stanowi przesłankę umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej. W tym przypadku decyzja o umorzeniu zostanie wydana dopiero po opłaceniu należności objętych umową.