Zmiana terminów wystawiania faktur w 2014 roku

Tax evasion

Wraz ze zmianami zaprowadzonymi w ustawie o VAT, zmienia się także termin wystawiania faktur. W myśl artykułu 106i ustawy faktura powinna zostać wystawiona nie później, niż do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa lub dostawa towaru.

Zmienia się tym samym dotychczasowa zasada terminu wystawiania faktur, mówiąca o terminie do 7 dni od daty dnia, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar. Wprowadzone w ten sposób zmiany dotyczą także terminu wystawiania faktur zaliczkowych, które są dokumentem otrzymania zapłaty częściowej. Nowym terminem w tym przypadku jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabywca dokonał zapłaty w całości, lub po części.

Od przepisów dotyczących podstawowych terminów dla wystawiania faktur istnieje kilka wyjątków, przewidzianych w ustawie. Faktury mogą zatem być wystawiane nie później niż:

  • 30 dnia od dnia wykonania usługi – dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

  • 60 dnia od dnia wydania towarów – dla dostaw książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,

  • 90 dnia od dnia wykonania czynności, takich jak drukowanie książek, gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług import,

  • 120 dnia od pierwszego wydania towarów – dla dostaw książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy przewidziano umową rozliczenie zwrotów wydawnictw,

  • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku gdy nabywca nie zwróci opakowania zwrotnego objętego kaucją,

  • 60 dnia wydania opakowania, jeżeli termin zwrotu opakowania nie został określony w umowie.

Obowiązująca od dnia 1 stycznia bieżącego roku ustawa, przepisów dotyczących faktur zbiorczych oraz ich wystawiania nie uwzględnia. Znacznie wydłużenie terminu wystawienia faktur jest prawdopodobnie przyczyną . Dotychczasową rolę faktury zbiorczej spełniać będzie faktura, która dokumentować będzie sprzedaż dokonaną w trakcie miesiąca, na rzecz jednego kontrahenta.